Emerald (มรกต)

In Egyptian history, it was believed that emeralds can bring immortality and was buried alongside the Pharaoh.

Emerald is categorized in the Beryl or Beryllium group which contains Beryllium Aluminum Silicate. Emerald naturally found in hexagon shape with green color. Its hardness approximately reaches 7.5 to 8 in Moh’s scale.

Due to its hardness that is less than Ruby and Sapphire, it is mostly found with the natural inclusions which led to the unique way of cutting called Emerald cut. The market highly demands emeralds with a clear and bright green color as its rarity increases through time. Its price can be compared to ruby and blue sapphire.

Emerald is believed to bring peace, plentifulness, and richness to the owner. It can cure disease, enhance vision, and also represent the faithfulness between couples. In Egyptian history, it was believed that emeralds can bring immortality and was buried alongside the Pharaoh.

 Emerald from Columbia is now considered the rarest and the best emerald in the market because of its clear and bright green color. Other important sources are Zambia, which is the second best and most popular in the jewelry industry, Brazil, and Russia.

.

.

.

.

มรกต จัดอยู่ใรแร่ประเภทเบริล หรือ เบริลเลี่ยม ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ จะมีสารประกอบ Beryllium Aluminum Silicate ผลึกธรรมชาติของแร่มรกตจะมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม(มักจะพบในแร่ธรรมชาติประเภทเบริล)มีสีเขียวและมีค่าความแข็งของ Moh’s scale ที่ 7.5-8 มีความแข็งเป็นรองเพชร ทัมทิม และไพลิน

เนื่องจากมรกตนั้นมีความแข็งที่น้อยกว่าทัมทิมและไพลิน จึงทำให้แร่ที่ถูกพบมักจะมีตำหนิและร่องรอยเสมอแม้จะนำมาเจียระไนแล้วก็ตาม จึงทำให้มรกตคุณภาพสูงหาได้ยากอย่างมาก ด้วยสีเขียวสดใส และประกายที่งดงาม รวมถึงความระเอียดอ่อนและความหายากของมรกตคุณภาพสูง ทำให้แร่ชนิดนี้เป็นที่นิยมกว่าแร่อื่นๆในกลุ่มเบริลเลี่ยม มีราคาที่สูงไม่แพ้ทับทิม ไพลิน รวมถึงเพชรในบางครั้ง ด้วยความที่มรกตมีควาแข็งน้อยกว่าและมักจะมีตำหนิในเนื้อใน จึงมักถูกนิยมให้เจียระไนเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดตามมุม ที่มักเรียกกันว่า Emerald cut หรือ เหลี่ยมมรกต

มรกตถูกผู้คนเชื่อว่าเป็นแร่ที่ช่วยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ผู้ที่ครอบครอง ในแง่ของการเงินก็จะมอบความมั่งคั่งให้แก่ผู้สวมใส่ ช่วยรักษาโรคต่างๆ ช่วยรักษาดวงตา และยังเป็นตัวแทนแห่งคำมั่นสัญญาระหว่างคู่รักอีกด้วย ในประวัติศาสตร์ของประเทศอียิปต์ มีการค้นพบมรกตในสุสานของมัมมี่เพราะมีความเชื่อว่ามรกตเป็นตัวแทนของความอมตะ

ในปัจจุบันมรกตจากโคลัมเบียถือเป็นมรกตที่หายากและมีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดการค้าแร่อัญมณี ด้วยคุณภาพที่สูง เนื้อพลอยมีความใสกระจ่าง มีสีเขียวที่ส่องประกายสวยงาม อาจมีสีเหลืองเหลือบเขียวหรือน้ำเงินเหลือบเขียวปะปนบ้างแล้วแต่มรกตที่ถูกพบ แหล่งมรกตธรรมชาติอื่นๆได้แก่ แซมเบียที่มีคุณภาพสูงรองลงมาและมักถูกใช้ในแวดวงเครื่องประดับเพราะมักถูกเจียระไนในขนาดที่หลากหลายในขณะที่มรกตจากโคลัมเบียมักจะถูกเจียระไนในขนาดที่ใหญ่กว่ามรกตตามท้องตลาดทั่วไปเพราะความยากและราคาของมัน นอกจากนี้ยังมีมรกตจากบราซิล รัสเซียเป็นต้น

Scroll to Top